PureBasic.CN 

 乌鲁木齐红山路 
  新疆
  中国
  100860505@qq.com 团队成员

   语言包翻译、文档翻译   麦壳饼    100860505@qq.com
 
   文档翻译:   小半砖头    waitfordawn@qq.com
 
   帮助文档翻译:   漂流瓶儿    tsliuhaitao@qq.com
 
   其他成员 :   布鲁斯兰 知易    100860505@qq.com
 


PureBasic 中文社区

   PureBasic 中文社区
 


PureBasic中文 在线文档

  PureBasic 在线文档
 
  PureBasic PDF 英文格式文档
 
  PureBasic PDF格式,不带库指令的版本


相同的作者,探索新的WEB前端编程语言
基于BASIC准则 详情点击spiderbasic.cn